Algemeen

Algemene zakelijke voorwaarden (AGB)

Stand 12/2016

1.0 Geldigheid

 1.1 Onderstaande bepalingen liggen ten grondslag aan alle door ons afgesloten contracten betreffende leveringen en prestaties. Ze worden door opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht, respectievelijk bij het ondertekenen van het contract, ten laatste echter bij het afnemen van de eerste levering/prestatie erkend, en gelden voor de volledige duur van de zakelijke verbintenis. Andersluidende bepalingen zijn niet van kracht, ook niet als wij die niet nadrukkelijke weerspreken; zulke andersluidende bepalingen uitsluitend, als deze in een individuele situatie door ons schriftelijk worden erkend. Onze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor toekomstige contracten met de opdrachtgever. Wij behouden ons echter het recht voor daartoe de bepalingen te wijzigen. 

 1.2 Deze bepalingen gelden uitsluitend tegenover ondernemers in de geest van § 14 BGB.

 1.3 Alle overeenkomsten, welke tussen ons en opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de gesloten contracten worden getroffen, zijn in dit contract schriftelijk weergegeven. Mondelijke overeenkomsten voorafgaande aan en tijdens het proces van afsluiten van het contract met onze medewerkers, aan wie ter zake geen wettelijke vertegenwoordiging is verleend, behoeven onze schriftelijke bevestiging om van kracht te zijn. Na het afsluiten van het contract moeten mondeling overeengekomen wijzigingen en aanvullingen schriftelijk worden bevestigd.

2.0 Offertes, Afsluiten van het contract, Inhoud van het contract

 2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. Een contract komt pas tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd. Als wij de opdracht niet schriftelijk bevestigen, dan komt het contract ten laatste met de uitvoering van de levering tot stand. In die situatie geldt de afleverbon als opdrachtbevestiging. Onze schriftelijke opdrachtbevestiging is uitsluitend maatgevend voor de wijze en de omvang van de levering. 

 2.2 Alle gegevens in onze drukwerken, catalogi en prijslijsten met betrekking tot maten, gewichten, afmetingen en andere technische informatie hebben slechts betekenis als beschrijvingen en kenmerken; en kunnen uitsluitend als zijnde „bij benadering“ worden beschouwd. De in de branche gebruikelijke afwijkingen zijn toelaatbaar, indien en voorzover er niets anders is overeengekomen en voor zover dit geen invloed heeft op de in het contract veronderstelde toepassing, de gebruikelijke toepassing of de hoedanigheid. Wij behouden ons de in de handel gebruikelijke of technisch niet-vermijdbare afwijkingen voor van het voorwerp van het contract, in het bijzonder als zulke afwijkingen worden bepaald door aanpassing aan de technische levensloop evenals bij seriematige wijzigingen door onze toeleveranciers, indien en voorzover opdrachtgever daardoor geen onbillijke veranderingen zal ervaren.

 2.3 Mochten - in het kader van de afwikkeling van de contractuele verhoudingen - tussen partijen onenigheden ontstaan over de inhoud van technische begrippen en systemen op het gebied van informatietechnologie, kwaliteitseisen, formaateisen of dergelijke, dan geldt het nakomen van de eisen, gesteld in de ten tijde van het afsluiten van het contract geldende Europese normen (EN) als overeengekomen. In geval van wijziging van een EN na afsluiting van het contract doch voorafgaand aan de vervaardiging, dan zijn wij binnen het kader van redelijkheid gehouden rekening te houden met de eisen, welke in de nieuwe norm worden gesteld.

 2.4 Voor zover er niets anders is overeengekomen, is verkoop en levering van apparatuur en programmatuur niet afhankelijk van de installatie van deze producten door ons of door een derde partij. Dit geldt ook voor het aanpassen van standaardprogrammatuur aan de behoeften van de opdrachtgever, evenals voor het aanmaken van individuele programmatuur.

3.0 Prijzen en Betaalcondities

 3.1 Onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro en gelden als netto prijzen. Eventuele kosten voor verpakking en verzending worden additioneel in rekening gebracht. De prijzen worden verhoogd met omzetbelasting in de mate van de toepasselijke wettelijke hoogte van het tarief. Wijzigingen in de wettelijk bepaalde hoogte van de omzetbelasting worden uitsluitend bij opdrachtgever aangerekend, voor zover er tussen het moment van afsluiten van het contract en het overeengekomen tijdstip van levering of prestatieverlening een periode van meer dan vier maanden ligt. 

 3.2 Wij berekenen bij het afsluiten van het contract de overeengekomen prijzen, welke zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostenfactoren. Zouden deze kostenfactoren, en wel in het bijzonder de kosten van materiaal, lonen, energie, afdrachten, vracht etc etc zich wijzigen tussen het moment van het afsluiten van het contract en het overeengekomen tijdstip van levering of dienstverlening, dan hebben wij het recht dienovereenkomstig de prijs te wijzigen, indien er tussen het moment van afsluiten van het contract en het overeengekomen tijdstip van levering of dienstverlening een tijdvak van minder dan vier maanden ligt. 

 3.3 Onze werkzaamheden betreffende installatie en onderhoud worden op basis van bestede tijd afgerekend, tenzij nadrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen. Afrekening ervan geschiedt - op basis van onze urenadministratie - eens per maand, een per kwartaal of na voltooide voortbrenging van de prestatie. Op ons verzoek moet opdrachtgever passende voorschotten verstrekken. Lid 2 en lid 3 van dit artikel gelden voor afname van de prestatie niet bij onvolkomen levering van de prestaties.

 3.4 Opdrachtgever moet de arbeidsduur en de arbeidsprestatie van ons installerend en onderhoudend personeel bevestigen op het aan hem voorgelegde formulier. De vereiste reistijd evenals eventuele wachttijd worden tot de arbeidsduur gerekend.

 3.5 De reiskosten van het installerend en onderhoudspersoneel, en wel in het bijzonder reis- en verblijfskosten evenals de meerkosten voor persoonlijke verzorging, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.

 3.6 Onze facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar worden gesteld zonder enige aftrek of binnen 8 dagen onder aftrek van 2% betalingskorting. Als datum van ontvangst van de betaling geldt de dag waarop het bedrag tot onze beschikking staat of de dag waarop onze bankrekening voor deze waarde werd gevalideerd. Wissels en cheques worden pas als betaling geboekt op het moment van inlossing ervan. Betalingen door middel van wissels moet vooraf schriftelijk worden overeengekomen. Disconto en overige kosten verbonden aan het gebruik van wissels, komen ten laste van de opdrachtgever en moeten direct contact worden voldaan. Het risico van het betalingsverkeer komt voor rekening van opdrachtgever. 

 3.7 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot verrekening of creditering van betaling, als zijn tegenvordering niet door ons wordt bestreden en als die tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld. Verrekening met door ons bestreden en/of niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen van opdrachtgever is niet geoorloofd.  

4.0 Betalingsachterstand, Uitstel van betaling, Vermogensverslechtering

 4.1 Bij betalingsachterstand wegens opdrachtgever zijn wij gerechtigd, rente te berekenen voor de duur dat de achterstand bestaat tot een hoogte van 8 procentpunten boven het basisrentetarief. Het recht, verdergaande aanspraken op schadevergoeding geldend te maken, wordt daardoor niet ingeperkt.

 4.2 Wij zijn gerechtigd, in geval van een uitstel van betaling, rente te heffen tot een hoogte van 4 procentpunten boven het basisrentetarief. 

 4.3 Als opdrachtgever met een betaling in achterstand geraakt, of als er concrete aanknopingspunten zijn voor een aanstaande insolvabiliteit van opdrachtgever, dan kunnen wij de voortgaande arbeid aan onderhanden opdrachten staken en de onmiddellijke vooruitbetaling verlangen van alle vorderingen, inclusief nog niet vervallen vorderingen inclusief wissels en termijnbedragen of kunnen wij in die mate passende stellling van zekerheden verlangen. Komt opdrachtgever ons verzoek om vooruitbetaling of zekerstelling binnen de gestelde termijn niet na, dan zijn wij gerechtigd ons terug te trekken uit het contract respectievelijk uit de contracten en de opdrachtgever de tot dan ontstane kosten inclusief niet-gerealiseerde winst in rekening te brengen.

5.0 Levertijd

5.1 De in het bijzonder overeen te komen levertijd vangt aan op het moment van afsluiten van het contract, echter niet voordat opdrachtgever de door hem verstrekken documenten, vergunningen, vrijgaven ons heeft bezorgd evenals niet voordat een eventueel overeengekomen aanbetaling door ons is ontvangen. Het nakomen van de termijn van levering / prestatieverlening door ons vooronderstelt dat opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen heeft vervuld.

 5.2 De levertijd wordt geacht te zijn nagekomen, als voorafgaand aan het moment van afloop ervan het te leveren voorwerp onze fabriek heeft verlaten of als hem de gereedheid tot uitlevering is medegedeeld. Wensen, achteraf geuit door opdrachtgever, met betrekking tot wijzigingen of aanvulling, leiden tot navenante verlenging van de levertijd. Datzelfde geldt bij het optreden van onvoorziene hindernissen, waarvan de oorzaak niet aan ons is toe te schrijven zoals maar niet beperkt tot overmacht, arbeidsdispuut, stakingen, uitsluiting, vertraging in de toelevering van essentiële grondstoffen, materialen of onderdelen. Datzelfde geldt als de genoemde omstandigheden op voor ons onvoorzienbare wijze bij onze toeleveranciers optreden. 

6.0 Verzoek om levering van prestaties op het gebied van installatie en onderhoud, termijn van uitvoering

 6.1 Een verzoek aan ons prestaties op het gebied van installatie en onderhoud te leveren moeten minstens 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend.

 6.2 Alle door overmacht bepaalde hindernissen van voorbijgaande aard betreffende de levering van prestaties bevrijden ons voor de duur ervan van de door ons aanvaarde verplichting tot installatie of onderhoud, in het bijzonder van inzet van personeel in termen van tijdigheid en kwantiteit. Dat geldt ook als overige onvoorzienbare hindernissen betreffende het leveren van prestaties zich voordoen, waarvan de oorzaak niet aan ons is toe te schrijven, in het bijzonder in geval van brand, overstromingen, maatregelen rondom arbeidsdisputen of door overheden getroffen maatregelen.

 6.3 De termijn van prestatieverlening wordt geacht te zijn nagekomen als - voorafgaand aan het moment van verstrijken van die termijn - de installatie- respectievelijk onderhoudswerkzaamheden gereed zijn om door opdrachtgever ter afname beproefd te worden, als zulks contractueel is overeengekomen. 5 lid 1 geldt dienovereenkomstig.

7.0 Levering, Verzending, Risico-overdracht, Verzekering

 7.1 Wij leveren franko af-fabriek, verzendkosten komen ten laste van opdrachtgever. De verpakking wordt tegen de kosten ervan berekend. Bij ontbreken van andersluidende aanwijzingen van opdrachtgever zijn wij gerechtigd, echter niet verplicht, uit diens naam en onder doorberekening van onze kosten de zending te verzekeren tegen transportschade en schade door verlies. Deellevering zijn tot een redelijke omvang ervan toelaatbaar.

 7.2 De goederen worden voor risico van opdrachtgever getransporteerd. Het risico van een toevallig totaalverlies gaat ten laatste op het moment van verzending van de te leveren onderdelen over op opdrachtgever en wel eveneens ook, als wij nog andere prestaties, bijvoorbeeld verzendkosten of installatie op ons hebben genomen. Dit geldt ook bij deelleveringen.

 7.3 Als de verzending vertraging oploopt als gevolg van omstandigheden, die te wijten zijn aan opdrachtgever, dan gaat het risico over op de opdrachtgever op de dag dat de gereedheid voor verzending aan opdrachtgever is medegedeeld.

 8.0 Afname bij prestaties betreffende installatie en onderhoud

 8.1 Voor zover installatie en/of onderhoud voorwerp uitmaakt van onze contractuele prestaties, geschiedt de afname na voltooiing van de schriftelijk overeengekomen prestatie. Voor zover niet anders is overeengekomen, geschieden onze prestaties met betrekking tot installatie en onderhoud onafhankelijk van een eventuele verplichting tot overdracht of afstand doen van apparatuur en/of programmatuur.

 8.2 Na het het installeren van programmatuur tonen wij - voor zover dit is overeengekomen - door middel van passende afnametests het bestaan van de gegarandeerde eigenschappen aan, evenals van de essentiële programmafuncties conform de overeengekomen omvang van de levering.

 8.3 Opdrachtgever is verplicht de prestaties betreffende installatie en onderhoud af te nemen, zodra hem de voltooiing van de betreffende werkzaamheden is getoond, die in artikel 8.2 worden vermeld. De afname wordt in een door beide partijen ondertekend protocol van afname bevestigd en gedocumenteerd.

 8.4 De afname mag niet wegens onbeduidende gebreken worden geweigerd. Wij kunnen voor het afgeven van de acceptatieverklaring een passende termijn stellen, waarbij geldt dat onze prestaties geacht worden te zijn afgenomen na het verstrijken van de termijn.

 9.0 Afnameverzuim

Als opdrachtgever het voorwerp van het contract niet conform de gestelde periode afneemt, dan zijn wij gerechtigd 10% van de overeengekomen prijs onder bijtelling van omzetbelasting te vorderen als schadevergoeding voor eventuele schade. Aan opdrachtgever blijft voorbehouden het bewijs te leveren, dat wij geen of slechts geringe schade hebben gelopen. Wij behouden ons voor een daadwerkelijk hogere schade geldend te maken. 

10. Eigendomsvoorbehoud, Cessie van vorderingen

10.1. Wij behouden ons het eigendom voor op alle door ons geleverde goederen, totdat alle vorderingen waaronder de conditioneel bestaande vorderingen inclusief naburige vorderingen, welke wij op opdrachtgever uit onze zakelijke relatie hebben, zijn betaald en dat de daarvoor verstrekte wissels en cheques zijn geïnd. Dat geldt voorts bovendien voor toekomstige vorderingen. 

10.2 De verwerving in eigendom door opdrachtgever op goederen, geleverd onder voorbehoud, is - in geval bewerking en verwerking van zulke onder voorbehoud geleverde goederen tot een nieuwe zaak - conform § 950 BGB uitgesloten. Een eventuele bewerking en verwerking door opdrachtgever geschiedt steeds voor ons als opdrachtgever. Bij verbinding en vermenging met andere, niet aan opdrachtgever toebehorende goederen, is ons het mede-eigendom gegund in verhouding van de factuurwaarde van onze goederen tot die van de andere goederen op het moment van verwerking, verbinding of vermenging. 

10.3 Opdrachtgever mag onze onder voorbehoud geleverde goederen uitsluitend in het gewone handelsverkeer vervreemden en wel uitsluitend zolang hij geen betalingsachterstand heeft. Tot enig andere beschikking over de onder voorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder het verstrekken van zekerheden of verpanding is hij niet gerechtigd. Vorderingen ten aanzien van koopsom of arbeidsloon van opdrachtgever, voortkomende uit de verdere vervreemding van door ons onder voorbehoud geleverde goederen worden reeds nu aan ons gecedeerd en wel tot de hoogte van onze factuurwaarde en tot het moment van vereffening van al onze vorderingen. Opdrachtgever is herroepelijk gerechtigd deze vorderingen in te trekken. Opdrachtgever verplicht zich op verlangen van ons de namen van de derde schuldenaars en de hoogte van de vorderingen jegens deze mede te delen en ons te voorzien van alle overige inlichtingen en bewijsstukken, opdat wij in staat zijn de aan ons overgedragen vorderingen te materialiseren.

10.4 Wij zijn verplicht de ons toekomende zekerheden op verlangen en naar onze keuze in zoverre vrij te geven als deze de veilig te stellen openstaande vorderingen met meer dan 10% overstijgen.

10.5 Bij betalingsachterstand, dreigende opschorting van betaling, in geval van onbevredigende inlichtingen over de kredietwaardigheid respectievelijk vermogenssituatie van opdrachtgever, in geval van executie of als wisselprotesten tegen hem worden gevoerd, evenals bij het deponeren van een verzoek tot opening van een isolventieprocedure betreffende het vermogen van opdrachtgever, zijn wij bevoegd de geleverde goederen tot ons te nemen. Opdrachtgever is tot uitlevering verplicht. Alle kosten, verband houdend met het terugnemen en te gelde maken van de goederen, worden door opdrachtgever gedragen. De kosten van het te gelde maken bedragen zonder bewijsvoering 10% van de opbrengsten van het te gelde maken. Ze kunnen hoger of lager worden vastgesteld als wij hogere kosten kunnen aantonen of als opdrachtgever lagere kosten kan aantonen. Bij betalingsachterstand evenals bij problemen rondom betaling op grond van een wezenlijke verslechtering van de vermogensverhoudingen zijn wij daarnaast verder gerechtigd met onmiddellijke ingang de bevoegdheden van opdrachtgever te herroepen met betrekking tot verdere vervreemding van de onder voorbehoud geleverde goederen en met betrekking tot intrekking van aan ons overgedragen vorderingen.

10.6 Opdrachtgever moet ons onverwijld mededeling doen van een verpanding of enig andere inperking van de geleverde voorwerpen door een derde partij. Opdrachtgever draagt alle voor ons door de verpanding ontstane kosten. 

11. Bijzonderheden betreffende leveringen en prestaties in samenhang met de programmatuur

11.1 Voor zover contractueel niets afwijkends is geregeld, verkrijgt opdrachtgever bij de tijdelijke beschikbaarstelling van programmatuur een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor het interne gebruik van de producten, waarvoor programmatuur respectievelijk programma-aanpassingen werden gekeverd.

11.2 Elke andere dan het contractueel overeengekomen gebruik van de programmatuur, aanpassingen en schakelingen is uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover niet schriftelijk met ons een bijzondere licentieovereenkomst werd afgesloten.

11.3 Alle overige rechten op programma‘s, aanpassingen en op documentatie evenals schakelingen, inclusief duplicaten en aanvullingen achteraf blijven aan ons voorbehouden. Opdrachtgever moet borgen dat deze programma‘s, aanpassingen, schakelingen en documenten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor derden toegankelijk zijn.

11.4 Het verwerven van rechten is niet gekoppeld aan het beschikbaar stellen van programmatuur. Wij behouden ons in het bijzonder de rechten voor met betrekking tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking en commercialisering. 

11.5 Het is opdrachtgever verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming de programmatuur te wijzigen of te converteren. Reconstructie van ter beschikking gestelde programma‘s in andere gecodeerde vormen (decompilatie) evenals overige reconstructiemethoden van de verscheidene voortbrengingsfasen van de programmatuur („reverse engineering“) is uitsluitend toelaatbaar ten behoeve van het wegnemen van fouten of voor het uitbreiden van de functionele omvang, echter uitsluitend na onze voorafgaande schriftelijke machtiging daartoe.

11.6 Opdrachtgever mag het geleverde programma uitsluitend verveelvoudigen voor zover dat voor het gebruik van het programma vereist is. Tot de vereiste verveelvoudigingen worden gerekend het installeren van het programma vanaf de oorspronkelijke gegevensdrager naar het achtergrondgeheugen van de toegepaste apparatuur evenals het inlezen van het programma in het werkgeheugen. Bovendien mogen duplicaten principieel uitsluitend als vervangend exemplaar worden aangemaakt in het kader van archivering of voor het opsporen van fouten. Er mag echter telkens maar één enkel veiligheidsduplicaat worden aangemaakt en bewaard, dat als veiligheidsduplicaat van het beschikbaar gestelde programma moet worden gekenmerkt. Het verwijderen van de dupliceerbescherming of soortgelijke beschermende programmaroutines is uitsluitend toelaatbaar, indien door deze beveiligende mechanismen het storingvrije gebruik van de programmatuur wordt ingeperkt. De bewijslast hiervoor berust bij opdrachtgever.

11.7 De beschikbaarstelling van bronprogramma‘s behoeft een separate schriftelijke overeenkomst. 

11.8 Auteursrechtaanduidingen, serienummers en overige ter identificatie van het programma dienende kenmerken mogen onder geen beding worden verwijderd of gemanipuleerd. Voor zover originelen voorzien zijn van een naar een auteursrechtbescherming verwijzend merkteken, moet opdrachtgever dit merkteken ook op de duplicaten aanbrengen. 

11.9 Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt het gebruiksrecht als verstrekt en wel telkens per opdrachtbevestiging en levering van de programma‘s, documentatie en naderhand geleverde aanvullingen. 

11.10 Opdrachtgever heeft als wezenlijke contractuele verplichting voorafgaand aan de installatie van de programmatuur of de wijziging van de programmatuur de reeds aanwezige gegevens en programma‘s in een voor de machine leesbare vorm veilig te stellen en zodoende te borgen, dat deze tegen een redelijke inspanning weer kunnen worden hersteld. 

11.11 Opdrachtgever mag programmatuur, die speciaal werd aangepast op zijn behoeften of die speciaal voor hem werd vervaardigd, inclusief het gebruikershandboek en de overige begeleidende materialen op termijn uitsluitend aan derden vervreemden of schenken, als de onvanger verklaart in te stemmen met het jegens hem verder geldend zijn van de onderhavige algemene zakelijke voorwaarden. In geval van doorgifte moet opdrachtgever de nieuwe gebruiker alle programmaduplicaten en veiligheidsduplicaten overhandigen en niet overgedragen duplicaten vernietigen. Na de doorgifte vervalt het recht van opdrachtgever op het gebruik van het programma. Ten behoeve van beschikbaarstelling op termijn van programmatuur aan derden gelden dezelfde regelingen. Ontoelaatbaar is echter het beschikbaarstellen in het kader van commerciële verhuur. Het terbeschikkingstellen aan een derde partij mag niet plaatsvinden als gegronde verdenking bestaat, dat deze derde inbreuk zal maken op de contractuele bepalingen. In geval van terbeschikkingstelling aan een derde partij is opdrachtgever verplicht ons de naam en het volledige adres van die derde mede te delen.

11.12 Meervoudig gebruik en toepassing in een netwerk

     a) Opdrachtgever mag de programmatuur inzetten op elke hem ter beschikking staand apparaat. Als hij de apparatuur vervangt, dan moet hij de programmatuur wissen op de tot dan gebruikte apparatuur. Het gelijktijdig opslaan, in voorraad houden of gebruiken op meer dan één apparaat is niet toegestaan.

     b) Het gebruik van de beschikbaar gestelde programmatuur binnen een netwerk of een ander computersysteem met een aantal werkstations is niet toegestaan, voor zover op die wijze de mogelijkheid tot gelijktijdig meervoudig gebruik wordt gecreëerd.. Voor deze situatie moet opdrachtgever het gelijktijdig, meervoudig gebruik onmogelijk maken door middel van toegangsmechanismen; anders is hij verplicht ons een bijzondere netwerkheffing te vergoeden, waarvan de hoogte zich richt naar het aantal gebruikers, dat op het computersysteem is aangesloten. Het gebruik in een netwerkomgeving is pas toegestaan na volledige voldoening van de apart overeengekomen netwerkheffing.

     c) Opdrachtgever is verplicht ons schriftelijk het vervangen van apparatuur evenals het geplande gebruik van de programmatuur binnen een netwerk schriftelijk te melden.

11.13 Het staat ons vrij de vervaardiging of onderhoud van programmatuur, ook ten aanzien van afzonderlijke deelprestaties, over te dragen aan een onderaannemer. Voor zover een onderaannemer wordt ingeschakeld, zijn wij voor deze aansprakelijk alsof het onze eigen medewerkende voortbrengers betrof. 

11.14 Bij beëindiging van de zakelijke relaties is opdrachtgever verplicht alle originele gegevensdragers, evenals de volledige aan hem te beschikking gestelde documentatie, materialen en overige bescheiden te retourneren, voor zover hem deze op termijn ter beschikking waren gesteld. De reglementaire teruggave omvat voorts de volledige en definitieve verwijdering van alle eventueel aanwezige duplicaten. Wij behouden ons voor af te zien te verlangen dat programma‘s worden teruggegeven en gewist, evenals af te zien van het verlangen documentatie te vernietigen.

12. Medewerking van opdrachtgever

12.1. Bij het omschrijven, inperken, vaststellen en melden van fouten moet opdrachtgever de door ons verstrekte aanwijzingen opvolgen en eventueel onze controlestaten toepassen.

12.2. Opdrachtgever moet zijn foutmeldingen en vragen naar vermogen preciseren. Hij moet daarbij teruggrijpen op competente medewerkers.

12.3. Tijdens de vereiste testprocessen moet opdrachtgever in persoon aanwezig zijn en hiertoe competente medewerkers beschikbaar stellen, die gemachtigd zijn te oordelen en te beslissen over gebreken, functionele uitbreidingen, functionele inperkingen evenals wijzigingen in de structuur van het programma. Op ons verzoek moeten andere werkzaamheden met de computerinstallatie voor de duur van de servicewerkzaamheden worden gestaakt.

12.4. De hiervoor genoemde bepalingen gelden dienovereenkomstig bij de door ons verschuldigde prestaties op het gebied van installatie en onderhoud. De assistentie van opdrachtgever moet borgen dat de werkzaamheden met betrekking tot installatie en onderhoud onverwijld na aankomst van ons personeel kan aanvangen en zonder vertraging tot het moment van afname door opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd. 

12.5. Als opdrachtgever zijn plicht niet nakomt, dan zijn wij zonder aankondiging gerechtigd, maar niet verplicht, de door opdrachtgever verplichte handelingen in zijn plaats en op zijn kosten uit te voeren. Overigens blijven onze wettelijke rechten en aanspraken onaangetast.

13. Garantie, Aansprakelijkheid, Verjaring

13.1. Voor onze leveringen en prestaties gelden jegens kooplieden in elk geval de wettelijke verplichtingen met betrekking tot beproeving en gebreken.

13.2. Ondernemers, die geen kooplieden zijn, moeten ons duidelijke gebreken binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk melden, anders is het geldend maken van aanspraken op garantieverlening uitgesloten. Voor de bepaling van de termijn volstaat de tijdige verzending. Op de ondernemer berust de volle bewijslast voor alle voorwaarden voor aanspraak, in het bijzonder voor de gebreken zelf, voor het tijdstip van vaststelling van het gebrek en voor de tijdige reclamatie van het gebrek.

13.3. Als een reclamatie ter zake van een gebrek geldend wordt gemaakt, mogen betalingen uitsluitend worden achtergehouden tot een omvang die in een passende verhouding staat tot het opgetreden gebrek. 

13.4. Wij zijn als volgt voor tijdig gereclameerde gebreken aansprakelijk: Opdrachtgever moet ons de vereiste tijd en gelegenheid bieden alle ons noodzakelijke lijkende verbeteringen uit te voeren en vervangende leveringen te doen, anders zijn wij bevrijd van aansprakelijkheid voor zulke gebreken. Enkele pogingen tot nawerk of nieuwe leveringen zijn toelaatbaar, voor zover dat voor opdrachtgever redelijk wordt geacht. Onze verplichting tot garantieverlening vervalt, als wegens opdrachtgever of wegens een derde partij zonder onze toestemming herstellingen, beschadigingen of wijzigingen werden aangebracht, die oorzakelijk in samenhang staan tot de geldend gemaakte gebreken. 

13.5. Als nawerk of vervangende levering niet mogelijk is of ten leste is mislukt, danwel als deze handelingen onredelijke vertraging oplopen, dan kan opdrachtgever vermindering van de vergoeding of terugtreding uit het contract verlangen.

13.6. Uitgesloten zijn alle verdergaande contractuele aanspraken van opdrachtgever jegens ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze medewerkende voorbrengers, inclusief aanspraken op schadevergoeding op bais van directe of indirecte schade, niet gerealiseerde winst of voortkomend uit nawerk, tenzij dat het handelt om voorzienbare typische schade voortvloeiden uit inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen of op schaden, die te wijten is aan vooropgezet respectievelijk grof nalatige inbreuk op verplichtingen. Voornoemde uitsluiting geldt niet bij door ons, onze wettelijke vertegenwoorders of medewerkende voorbrengers te vertegenwoordigen schade door schending van lijf, leven of gezondheid. 

13.7. De aansprakelijkheid voor verlies van gegevens wordt beperkt tot de typische inspanning voor het herstel ervan, welke bij periodieke en risicoconforme aanmaak van veiligheidsduplicatie zou zijn ingetreden.

13.8. De voornoemde regelingen gelden ook ten gunste van onze medewerkers.

13.9. Beperkt zich onze levering tot programmatuur of delen van programmatuur of tot delen van apparatuur of aanvullende voorzieningen bij die aanwezige apparatuur, dan accepteren wij bij gebrek aan schriftelijke contractuele overeenkomsten anderszins geen garantie voor de totale werking van de door ons toegeleverde delen met de andere bij opdrachtgever aanwezige of anderszins aangeschafte onderdelen. 

13.10. Ons toepassingstechnische advies in woord en schrift, evenals voorstellen, berekeningen, projecteringen en dergelijke moeten opdrachtgever echter de best mogelijke toepassing van onze producten verklaren. Dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting, zich door eigen toetsing te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor de door hem beoogde doeleinden. Kan door een schuldige schending van de op ons rustende naburige verplichtingen ook voorafgaand aan de afsluiting van een contract, bijvoorbeeld door achterwege gebleven of onjuiste advisering of foutieve instructie, het voorwerp van het contract niet conform contract worden toegepast, dan geldt voor onze aansprakelijkheid - onder uitsluiting van verdergaande aanspraken van opdrachtgever - dienovereenkomstig de regelingen, zoals genoemd in de artikelen 13.4 en 13.5 van deze Voorwaarden. 

13.11. Binnen en buiten het contract vallende aanspraken op schade wegens opdrachtgever, ongeacht van welke aard en op basis van welke rechtsgrond dan ook, bijvoorbeeld uit verschuldigdheid bij contractafsluiting, positieve inbreuk op het contract, ongeoorloofde handelingen, vereffenening onder totaalschuldenaren, jegens ons, onze wettelijke vertegenwoordigers en medewerkende voortbrengers zijn in dit geval uitgesloten, tenzij het handelt om voorzienbare typische schade voortkomend uit inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen of waarbij de schade is terug te voeren op vooropgezet respectievelijk grof nalatige inbreuk op verplichtingen. Onverlet van deze uitsluiting van aansprakelijkheid blijven aanspraken op schadevergoeding voortkomend uit schending van leven, lichaam of gezondheid, welke door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of medewerkende voortbrengers worden vertegenwoordigd.

13.12. De garantieperiode bedraagt twee jaren. Lid 1 geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding, voor zover wij daarvoor conform voornoemde bepalingen moeten instaan.

13.13. Voornoemde bepalingen gelden eveneens voor onze prestaties met betrekking tot installatie en onderhoud.

14. Garantie en aansprakelijkheid voor programmatuur

Als programmatuur deel uitmaakt van het voorwerp van het contract, dan geldt artikel 13 onder de conditie dat opdrachtgever terkennisneemt, dat het naar de stand der techniek niet mogelijk is een volledig vrij van zakelijke gebreken werkend elektronische informatieverwerkende applicatie te realiseren. Met betrekking hiertoe wordt gegarandeerd dat programma‘s en documentatie geschikt zijn voor normaal gebruik en een hoedanigheid hebben, die bij soortgelijke zaken gebruikelijk is, en welke opdrachtgever van de zaak in kwestie ervan kan verwachten. Een uitsluitend auteursrechtelijke inperking van de toepassingsmogelijkheid of hoedanigheid blijft buiten beschouwing.

15. Verplichting tot geheimhouding en bescherming bij het beschikbaarstellen van programmatuur

15.1. Opdrachtgever zal alle informatie vertrouwelijk behandelen, welke hem in het kader van de afwikkeling van de zakelijke relatie werd ontsloten en welke uitgaat boven de zuiver uiterlijke verschijning van het programma. Dit betreft in het bijzonder informatie over de door ons gebruikte methoden en processen evenals documentatie, materialen en bescheiden die het programma betreffen.

15.2. Opdrachtgever is verplicht de geheimhouding jegens derden ook via zijn medewerkers te borgen, in het bijzonder door de onbevoegde toegang van derden tot het programma en de documentatie te verhinderen door het treffen van passende voorzieningen.

15.3. Opdrachtgever zal de geleverde originele gegevensdragers bewaren op een locatie, die beveiligd is tegen ongeautoriseerde toegang door derden, en zal zijn medewerkers nadrukkelijk wijzen op het naleven van de overeengekomen verplichting tot geheimhouding en bescherming.

16. Slotbepalingen, domicilie, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

16.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. VN-kooprecht (Convention of Contracts for the International Sale of Goods) is uitgesloten. 

16.2. Voor alle huidige en toekomstige aanspraken, voortvloeiende uit zakelijke relaties met kooplieden, met rechtspersonen werkzaam in de openbaar bestuur of met vertegenwoordigers van een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen wordt Offenburg (D) als bevoegd gerecht overeengekomen. Wij zijn echter gerechtigd opdrachtgever ook bij de voor zijn zetel verantwoordelijke rechtbank te dagen

16.3. Hetzelfde geldt als opdrachtgever geen algemene rechtbank in het binnenland kent, als hij na afsluiting van het contract zijn zetel of gebruikelijk verblijfplaats naar het binnenland verlegt of als zijn zetel of gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van een vordering niet bekend is. Bij leveringen naar het buitenland kunnen wij naar onze keuze hetzij in de hoofdstad van het land, waar opdrachtgever zijn zetel heeft, vorderingen instellen. Bovendien zijn wij in de in lid 1 genoemde gevallen naar onze keuze gerechtigd, geschillen die voortkomen uit onze zakelijke relatie - conform de Wet op Akkoord en Arbitrage van de internationale Kamer van Koophandel te Parijs, door een of meer conform deze arbitragewet benoende scheidslieden onder uitsluiting van de gewone rechtsvoering uiteindelijk te laten besluiten. Het arbitragegerecht moet zijn zetel in Offenburg hebben

16.4. Zouden enkele delen van deze Algemene Zakelijke Voorwaarden niet van kracht zijn, dat heeft zulks geen invloed op de werkzaamheid van de afgesloten contracten en de overige delen van de Algemene Zakelijke Voorwaarden.

Informatie over gegevensbescherming

Binnen de Allegiongroep, waartoe ook Normbau GmbH behoort, worden uw zakelijke contactgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Typische toepassingen van deze gegevens zijn communicatie (telefonisch, schriftelijk en e-mail) met betrekking tot de respectieve orderverwerking en informatie over nieuwe updates of nieuwe Allegionproducten, en vrijwillige klanttevredenheidsonderzoeken en dergelijke. 

Overdracht van gegevens naar landen buiten de EU/EER geschiedt uitsluitend in het kader van wettig belang en uitsluitend aan groepsmaatschappijen of hun gecontracteerde dienstverlenende bedrijven. Passende maatregelen waarborgen dat de gegevensbeschermingsrechten van betrokkenen te allen tijde worden gehandhaafd.

U kunt er op vertrouwen dat wij uw gegevens zeer verantwoordelijk behandelen. Op verzoek ontvangt u, op ieder moment, informatie over uw opgeslagen gegevens. Eventuele vragen worden graag beantwoord door onze medewerker voor gegevensbescherming. Zijn e-mailadres is: normbau.datenschutz@allegion.com.

Download

Onze algemene voorwaarden kunnen hier worden gedownload.